Játékszabályzat

1. A Játék szervezője

1.1. A "Decemberi Nyereményjáték" elnevezésű játék (a továbbiakban: "Játék") szervezője, és lebonyolítója a Havanna Étterem. (székhelye: 9028 Győr Jereváni út 49.; adószáma: 46812009-2-28; a továbbiakban: "Havanna"),


1.2. A Havanna Játék szervezésével és lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos alábbi feladatai:

 • Nyereményjáték közzététele a Facebook oldalon;
 • sorsolás lefolytatása, eredmény megállapítása;
 • nyertessel való kapcsolatfelvétel, nyeremény eljuttatása a nyerteshez.


2. A Játék időtartama

A Játék 2023. November 9. 21:30 órától 2023. November 30. nap 23:59 óráig tart.

Sorsolás: 2023. December 1. 16:00-ig

3. Részvételi feltételek

3.1. A Játékban kizárólag azon cselekvőképes magyar állampolgár vehet részt, aki

 • saját Facebook profillal (a továbbiakban: "Facebook profil") rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár,
 • a "Havanna Étterem" Facebook oldal felületén posztolt feladatot megoldja és a Résztvevő által gondolt helyes megoldást hozzászólás formájában a poszt alatti hozzászólások között elhelyezi,
 • elfogadja jelen Szabályzatot, valamint
 • elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá
 • a Játék szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt,
 • (a továbbiakban: Résztvevő)

3.2. A Játékban való részvétel önkéntes.


4. A Játék leírása, menete

4.1A Lebonyolító a "Havanna Étterem" Facebook oldalon meghirdeti a nyereményjátékot.

 • A Résztvevő válaszol a nyereményjátékban feltett kérdésre a Facebook oldal felületén a kép alatt hozzászólás formájában.
 • A válaszadás a Résztvevő Pályázatának minősül.
 • A Résztvevő a fenti lépések teljesülése esetén vesz részt a Játékban.


4.2. A Lebonyolító a választ adó résztvevők között a véletlenszerűség elvének eleget tevő véletlen szám generátor alkalmazáson keresztül elvégzi a sorsolást, amely alapján megállapít 1 nyertest és 1 tartaléknyertest.

4.3. A Lebonyolító a sorsolás eredménye alapján közzéteszi a nyertes nevét a 4.1. pontban felsorolt Facebook oldalon a sorsolás napján.

4.4. A nyertes/tartaléknyertes önkéntesen, befolyásmentesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Játék sorsolásának eredményeként a nevét a Facebook oldalon történő bejegyzés formájában közzé tegye.

4.5. A nyertes Facebook kommentben, az eredeti nyereményjáték poszt alatt kerül külön értesítésre a sorsolás napján.A Lebonyolító Facebookon, keresztül felveszi a kapcsolatot a nyertessel, és egyezteti vele nyeremény átadásának módját, pontos idejét.

4.6. Amennyiben

 • a nyertessel nem lehet felvenni a kapcsolatot, és a kapcsolatfelvétel megkísérlésének idejétől 1 nap eltelt

akkor a nyereményre a tartaléknyertes válik jogosulttá.


5. Nyeremény

5.1. A sorsoláson egy (1) darab karácsonyi havanna tál ("Nyeremény") kerül kisorsolásra, 2023. december 1. napján 16:00 óráig.

5.2. A Nyeremény másra nem ruházható át, készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

5.3. A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Nyeremény tartalmát, elemeit megváltoztassa. Az ajándék elemeinek változtatása a Nyeremény összértékét nem befolyásolja.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzat feltételeinek, úgy a Lebonyolító az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatja.

6.2. A Havanna fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bármely Résztvevőt indokolás nélkül kizárjon, vagy a Résztvevők hozzászólását részben vagy egészben törölje, amennyiben az trágár, vagy más jogára, jogos érdekére nézve sértő kifejezést tartalmaz.

6.4. A Havanna rajta kívül álló okból bekövetkező, a Facebook oldalon felmerülő meghibásodásokért semmilyen módon nem felel, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartozik.

6.5. A Lebonyolító kizárja felelősségét a Nyertes/Tartaléknyertes téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Nyertes/Tartaléknyertes vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

6.6. A Lebonyolító fenntartja a jogot a határidők módosítására, azzal, hogy az esetleges változásokról a Facebook oldalon hozzászólásban értesíti a Résztvevőket, a jelen Szabályzat megfelelő módosításával és közzétételével egyidejűleg.

7. Facebookkal való kapcsolat

7.1. A jelen Játékot a Facebook semmilyen módon nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem szervezi vagy végzi, illetve az semmilyen más módon nem kapcsolódik a Facebookhoz

7.2. A Résztvevők a Játékkal összefüggésben a károkozásuk esetén teljeskörűen mentesítik a Facebookot.

7.3. A Facebook a Játék lebonyolításához nem nyújt segítséget, és nem ad tanácsot azzal kapcsolatban, hogy hozzájárulás szükséges-e a Résztvevő tartalmának használatához, illetve, hogy miként szerezhető meg a szükséges hozzájárulás.

7.4. A Havanna és a Lebonyolító a Facebook igénybevételével lebonyolított Játékkal járó esetleges kockázatokat maguk viselik, azokért a Facebook nem felelős.